#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Elektronická kronika

Stránka je ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.

 

Rekonstrukce zvonice v letech 2007 – 2008

Obec Semanín získala objekt zvonice od římskokatolické církve darovací smlouvou na podzim roku 2006.

Již v květnu roku 2007 započaly práce na rekonstrukci šindelové střechy zvonice a márnice. Střešní šindel, který pocházel z osmdesátých let minulého století byl již silně shnilý a na několika místech docházelo k zatékání. Nad márnicí bylo po odstranění šindele nutné vyměnit některé trámy. Vyměněny byly také všechny střešní latě, které byly již velice staré a „zažily“ již několikerou výměnu šindele. Tudíž byly rozštípané a protlučené hřebíky. Na mnoha místech byly v důsledku vlhkosti shnilé.

Výměnu šindele včetně jeho dodávky prováděla firma ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. Klášterec nad Orlicí. Šindel byl použit smrkový štípaný. Latě dodala obec z obecního lesa pořez zajistil pan František Starý Semanín č.p.42. Nový šindel byl dvakrát natřen směsí lněné fermeže a karbolky.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla provedena pouze první etapa rekonstrukce střechy tj. byla vyměněna střecha nad márnicí a u zvonice pouze na nejspodnější stříšce. Náklady na rekonstrukci byly 252.483,- Kč. Na tuto akci obdržela obec dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury ve výši 70.000,-Kč a od Pardubického kraje ve výši 100.000,-Kč. Obec ze svého rozpočtu uhradila částku 82.483,- Kč.

Další akcí na zvonici v roce 2007 byla oprava fasády. Byla otlučena všechna místa kde fasáda nedržela na podkladu a po opětovném nahození těchto míst byla celá fasáda znovu naštukována. Práce byly prováděny zaměstnanci obce (Vl. Herynek ml., J. Mlatec, F. Miko) a brigádnicky (J. Herynek st., Vl. Herynek st., Jan Smola st.). Hlavní podíl měl jako zednický mistr pan Jaroslav Herynek st., Semanín 55.

V roce 2008 byly v jarních měsících provedeny práce na odvodnění zvonice. Těsně u základů byly do hloubky asi 60cm umístěny drenážní trubky a výkop v šířce asi 50cm od základů byl zasypán štěrkem. Veškeré tyto práce prováděli zaměstnanci obce. V měsíci červnu započaly práce na druhé etapě opravy střechy. Odbornou firmou bylo postaveno lešení až do špice zvonice. Práce na výměně šindele byly prováděny opět firmou Živa Klášterec nad Orlicí. Z důvodu špatného stavu prken byla vyměněna také severozápadní prkenná stěna na nejvrchnějším bednění. Šindel byl opět natřen směsí fermeže a karbolky. Na vrchol zvonice byla vyrobena nová kovaná špice se symbolem mariánské hvězdy a tureckého půlměsíce. Tyto symboly byly na zvonici umístěny i v minulosti, ale bohužel se nedochovaly do dnešních dnů. O jejich existenci nás informují pouze historické prameny a nejstarší fotografie, na kterých však není možné poznat přesný tvar a umístění symbolů. Novou špici vyrobil umělecký kovář pan František Bečka z České Třebové. Stará špice, na které jsou velice dobře patrny staré kovářské postupy (kovářské svařování) byla zachována a bude vystavena v malé galerii, kterou připravujeme v bývalé márnici. Pan Bečka opravil také měděnou báň umístěnou pod železnou špicí, která byla na několika místech zřejmě prostřelena. Měděné plechování pod bání vyrobil pan Radoslav Vaňous, Semanín 138. Původní plechování bylo vyrobeno z pozinkovaného plechu a bylo značně zkorodované.

Při odkrytí šindelové krytiny bylo zjištěno poměrně značné poškození některých trámů. Poškození se týkalo především některých nárožních trámů a dále některých trámů v kopuli zvonice. Trámy, které bylo možné vyměnit byly vyměněny, ale některé trámy nebylo možné vyměnit bez nutnosti rozebrání větší části konstrukce. Tyto trámy byly přeplátovány nebo zpevněny pomocí přidaných trámů. Při další opravě zvonice budou muset naši následovníci počítat s tím, že zřejmě bude nutné celou horní báň zvonice sejmout a konstrukci vyrobit z větší části novou. Po odstranění šindele byla v dřevěné špici zvonice nalezena na trámu přibitá cedulka s údajem o opravě zvonice v roce 1953, kterou provedl SKOL Litomyšl. Na cedulce jsou uvedena i jména pracovníků, kteří opravu prováděli. V měděné báni nebyly žádné dokumenty nalezeny. Při její zpětné instalaci byly do báně vloženy informační dokumenty o obci, prováděné opravě, soudobé mince a podobně.

U příležitosti rekonstrukce střechy zvonice bylo rozhodnuto, že budou zrestaurovány i malované ornamenty a nápisy na podbití jednotlivých stříšek zvonice. Restaurování dřeva provádí restaurátor panJiří Věneček z Litomyšle a restaurování maleb provádí slečna Magdalena Slavíková z Poličky. Při provádění restaurátorských prací byly především na nejspodnějším podbití zjištěny ve spodní vrstvě starší ornamenty, které se svým tvarem lišily od těch ve vrchní vrstvě. Spodní vrstvy byly částečně odkryty a zdokumentovány a posléze byly zakonzervovány a překryty novou vrstvou.

Podle vyjádření restaurátorek jsou současné ornamenty a německé nápisy novodobé (cca 1910). V minulosti byly ornamenty zjevně zcela jiné a především bez nápisů. Bohužel tyto starší ornamenty nebylo možné, vzhledem k jejich špatnému stavu a malé dochovalosti (i vlivem přetření jiným motivem), zrestaurovat. Pro vytvoření představy návštěvníků o podobě těchto ornamentů, které měly zjevně větší uměleckou hodnotu, bylo rozhodnuto o zachování části ornamentu na pravé straně podbití nejspodnější stříšky zvonice a to na její jihozápadní straně směrem ke kostelu.

Dokončení restaurátorských prací proběhlo v září 2008. Náklady na rekonstrukci zvonice v roce 2008 včetně restaurování maleb činili 627 tis. Kč. Na prováděné práce obdržela obec dotaci ve výši 230 tis. z Havarijního fondu Ministerstva kultury. Z uvedeného vyplývá, že obec v roce 2008 vynaložila na opravu zvonice 397 tis. Kč ze svého rozpočtu. Celkové náklady na rekonstrukci zvonice v letech 2007 a 2008 přesáhly částku 900 tis. Kč .