Navigace

Obsah

Kostel Semanín

   Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně spravuje římskokatolická farnost Česká Třebová. Interiér prošel rekonstrukcí díky mnoha dotačním, sponzorským a dobrovolnickým aktivitám včetně spolupráce semanínských Čechů a Němců. Kostel je využíván víceúčelově. Kromě bohoslužeb je instalovaná stálá expozice Semanínská renesance, pořádají se koncerty, výstavy a různá setkávání.

  V Semaníně bývá bohoslužba 1x měsíčně v sobotu či v neděli. Slavnostní je poutní mše koncem srpna ke svatému Bartoloměji. Příležitostně probíhají ekumenické bohoslužby se členy jiných církví nebo dvojjazyčné bohoslužby se semanínskými Němci. Zde je týdenní program bohoslužeb českotřebovské farnosti .

   

    Expozice Semanínská renesance   Expozice Semanínská renesance

  

 

  Nové poznatky o semanínském zvonu z roku 1609:  nápis na zvonu v Běstvině z roku 1617    model zvonice, Hřebečské  muzeum Göppingen

   též o zvonařovi, který zvon ulil       či o donátorovi, jenž zvon zaplatil    Poslední foto: model naší zvonice v  muzeu v Göppingen.

 

  Úpravy 2017. Zhotovili jsme otočný rám pro reliéf křížové cesty (na obr. 1 a 2), abychom turistům mohli ukazovat i zadní stranu. Reliéfy jsou z keramiky a na zadní straně je krásně patrný výrobní postup. Na jednom z reliéfů jsme objevili pečeť (obr. 3). Nese bavorský zemský znak a nápis: K.B.H.Z.A. MÜNCHEN 1. Zkratka znamená Königlich bayerisches Hauptzollamt neboli hlavní celní úřad bavorského království. Křížová cesta byla totiž vyrobena a tudíž i proclena v Mnichově v roce 1908. 

křížová cestazadní strana pečeť na reliéfu křížové cestycelek   presbytář se sochamiobě sochy

 Obr. 5 a 6 ukazují nové umístění soch Jáchyma a Anny. Na bílé stěně vyniká výraz postav, který bychom mohli nazvat "manželská výměna názorů". V této patetické póze pár spočívá přes 250 let, neboť je pozůstatkem původního oltáře z roku 1760.   

 tabule, lavice a stojan návrh tabuleštítky, poutače, letáky a průvodceplánek do průvodce

    Pracujeme v rámci spolku Pro Semanín na větší "přátelskosti" našeho kostela. Do předsíně chystáme velkou uvítací tabuli, která kromě historie kostela a rodu ze Semanína představí i aktivity farnosti.  Předsíň doplníme lavicí a stojanem na turistické letáky. Vytváříme popisovací štítky, které představí umělecké a památkové předměty z vybavení kostela. Promýšlíme vzhled poutačů do výklenku na průčelí kostela. Připravujeme dotisk turistických letákůtištěného průvodce kostelem, včetně německých a anglických mutací. To vše bychom rádi částečně uhradili z finančního grantu, o který se ucházíme.

 

 

  Zima 2016/2017.  Děti ze školky se přišly podívat na betlém, zazpívat si koledy a zapískat si na hlíněné slavíky.

  betlémMŠ u betlémuhraní a zpívání koledpískání na slavíkypískání o vánoční bohoslužběhlinění slavíci

   Foto 1 a 2 níže: Předvánoční úklid byl tentokrát kvůli restauračním pracem na kůru velmi náročný. Nakonec jsme povolali odbornou firmu. Tříkrálovou sbírku (foto 3) letos odstonali všichni koledníci. Přesto její výnos byl historicky nejvyšší, děkujeme.                                                                                                 Zato  Putování za koledami (foto 4-6) jsme si užili.

 úklid kostelaÚklid 2    Tříkrálová sbírka    Putování 2Putování za koledami 1Putování 3

 

  Kůr a kazatelna 2016.  Kůr je po dvou etapách restaurování zkolaudován. Při očišťování podhledu se objevily doposud skryté detaily. Prkna byla v kostele zjevně použitá druhotně, předtím sloužila patrně světskému účelu jako divadelní kulisy či nějaká slavobrána. Konkrétně jsou prkna rozčleněna na čtverce, uprostřed nichž jsou nejspíše přes šablonu namalované jednotlivé figury (drak, ptáček, ..), některé se i opakují. Na dalších prknech jsou namalované šipky, kruhy a čáry.   

celý podhledzprava: dráček, znak s orlicí, půl hvězdydva znaky s orlicíptáčekZdobené hrany trámůkůr

              2. foto z leva: půl hvězdy, orlice, drak. 3. foto: dva znaky s orlicí. 4. foto: ptáček. 5. foto: nejstarší výzdobou jsou červenou rudkou nakreslené "mřížky" na zkosených hranách trámů.

celekkůr před restaurovánímsponzořidomlouvání postupu s restaurováním kazatelnyodkrytý nápisvýrobní štítek na velkém kříživelký kříž

                                    2. foto: stav před restaurováním. 3. foto: sponzoři oprav.  Foto 4.-7.: promýšlení restaurování kazatelny. Odkrytý nápis z realizace roku 1931 dokládá, že zhotovitelem je stejná královéhradecká firma, která dodala i velký kříž.

 

 

   Rok 2016 v obrazech: narozeninové setkání, pálení čarodějnic,                        návštěva z Anenské Studánky,

narozeninyoheňMiss čerodějnicezpívánív kostele

  sborový den svitavské Církve bratrské,            koncert Pavly Boučkové a Jiřího Michálka,          nová houpačka - má 10m zhup!,

charitní trhstolyzpěvačaplný sálnová houpačkapremiéra

  exkurze z Holubice,                                                               neobvyklí hosté u jezírka,           Jarní vycházka do Farského lesa

teta Anička na exkurziteta Jana a strejdovépřed farouzimní papoušekdudek  Farský les

                                                                                

    Zimní bohoslužba v teple a putování za koledami / leden 2016

   Když je kostel vymrzlý a na bohoslužbu přichází málo lidí, slavíme v teplé domácnosti. Další fotky jsou z tradičního ekumenického putování za koledami na konci ledna. Jde se zimní krajinou z českotřebovské Javorky do Semanína, ohřejeme se u klobás a svařáku v kuchyni na faře a zazpíváme koledy v kostele, letos s doprovodem kytary (Honza Rybka) a houslí (Anička Voleská).

zimní bohoslužba v domácnosti, kde je tepleji ...    Na trase z Javorky do Semanínauž se blížíme k Semanínuklobásy a svařák u krbuzahráli Honza Rybka na kytaru a Anička Voleská na housličkyzpívání koled

                                                            

 Vánoční pískání na hlíněné slavíky - prosinec 2015 a Tříkrálová sbírka - leden 2016

  O vánocích jsme opět předváděli starý lidový zvyk vánočního pískání na trylkující keramické ptáčky, na který jsme přišli po nálezu zlomků obdobných píšťalek v Semanínském potoce a studování historických pramenů. Zvyk je doložený zhruba v období let 1700 - 1850 pro celou Střední Evropu, vesnice i města. Pískali jsme při bohoslužbách na Štědrý den ve farním  kostele v České Třebové, 27.12. v semanínském kostele  a na Tři krále ve farním kostele v Litomyšli.                    

  Zde jsou jednotlivé odkazy:        nahrávka Českého rozhlasu ze Semanína            amatérské video z litomyšlského kostela            

      odborný historický článek      a       cizojazyčné stránky       o hlíněných slavících všech světových kultur

SemanínČeská Třebovápřipraveno pro dětipískání   tříkrálováu nových domků
 
Autor fotografií z pískání: Aleš Kobulej.     Tříkrálovou sbírku pro projekty Charity ČR zejména v našem regionu jsme tradičně absolvovali na svátek Tří králů i s dětmi z MŠ a rodiči a s koníkem Katky Čejkové. Vybraná částka včetně Zádulky ve výši 14.005 Kč byla rekordní, děkujeme!        

      

Hotové opravy roku 2015 a záměry do dalších let:

  Od Pardubického kraje z programů na obnovu památek a podporu muzejních sbírek jsme letos obdrželi téměř vše, oč jsme si troufli požádat. Získali jsme 50 tisíc Kč na výmalbu poprsnice kůru, 50 tisíc Kč na opravu podlahy a omítek bočního vchodu kostela a 20 tisíc na novou vitrínu do výklenku v bočním vchodu. Dotace pokryly asi 3/4 nákladů. O první dvě dotace žádala farnost, o třetí náš spolek Pro Semanín.

opravená podlahaprvní výstavka s vánočním tématemkostelní betlémpískovcové prvkyostní oken a sákristiedetailoprava fasády průčelí druhá nika s lavicí

  První výstavka ve vitríně ukazuje části výzdoby ze zrušených branek hlavního oltáře a vzhledem k vánočnímu období kostelní betlém.

  Na příští roky připravujeme opravu fasády na průčelí včetně zrestaurování pískovcového portálu, nápisového kamene a soklu křížku na štítu. Dále ostatních pískovcových prvků v kostele (2x ostění dveří bočního vchodu a v sákristii 2x oken a 1x dveří) a zrestaurování podhledu kůru. Rovněž k realizaci zůstávají skleněné dveře mezi bočním vchodem a lodí a vybavení druhé niky v bočním vchodu lavicí a informační tabulí s letáky.

 

Bartolomějská pouť 23.8. 2015:

126345pozvánka

Rozhlasová reportáž o kostele 15.8. (20:00 - 22:00 minuta vysílání)

Semanínská renesance na festivalu pravěku v Křivolíku 20.6. 2015

  O.s. Bacrie nás přizvalo k jejich veřejné akci, abychom společně propagovali historii regionu. Náš stánek v historických kostýmech zajišťovali Václav s Evou, reklamní plachta naší kostelní expozice visela i u stylizovaného informačního centra vesničky.

1243   135

                                       Koncert a kresby Dagmar Voňkové 16.5.  Paní Voňková nás svým představením plně uchvátila - jak originální hrou a zpevěm, tak kresbami i vyprávěním.    Video z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=TZM1lABk6ek

 

Narozeniny Miloše Kolovratníka s cimbálovkou a prasetem 14.6. 2015

  Farnost slavila narozeniny svého oblíbeného pastýře s hudbou i pohoštěním, počet účastníků na zahradě kulminoval při počtu asi 120 účastníků, z toho utopených či opilých: 0, zaseklých na skluzavce: 1. 

123746

   

   Zrestaurovaný oltář je od jara 2015 opět kompletní

  Po pěti letech odborného restaurování je od jara 2015 opět hlavní oltář plně sestavený, včetně obou obrazů a svatostánku. Tím se završil jeden z nejnáročnějších kroků rekonstrukce kostela. Restaurování stálo téměř 1,5 milionu Kč, hlavní tíhu nákladů neslo Ministerstvo kultury a vlastní práce provedli manželé Ševčíkovi z Přelouče. Foto č. 3 ukazuje stav před opravou.

presbytářdetail6laviceoheň2

Čarodějnice 30.4. 2015. Přijeli českotřebovsští farníci, semanínští Němci a skupinky z Dolního Újezda a z Církve bratrské.

  

 

Léto 2014: výstava komixů Ještě jsme ve válce

Zaujme i malé dětiplakátdetail     zpěvačkavýstavkaz kůruobecenstvo

                                                                                                            Koncert a výstavka obrazů písničkářky Henriette 26.4. 2014

 

 

Zimní táboření na Kozlově a zpívání u betléma v Semaníně 25.1. 2014:

  Do kostela na prohlídku expozice a na faru se ohřát v třeskutém mraze a občerstvit domácími klobásami a svařákem dorazilo z kozlovského Zimního táboření a z České Třebové během dne kolem stovky turistů z různých koutů ČR. K odpolednímu zpívání u betléma se sešla asi čtyřicítka lidí, většinou mimo okruh českotřebovské farnosti. Zpívali  aktivně, přidávali sloky a dávali najevo, že dobře si může zazpívat i zcela nahodilá sešlost, navzdory mrazu a únavě mnohých po několikakilometrovém výšlapu zimním lesem.

 zimní táboření Kozlov 25.1. 2014 turisté po ohřátí na faře Zpíváme vánoční písně, Josef Klíč doprovází na violocellozpěváciNa Kozlov jsme šli trasu, kterou organizovalo ČSOP Zlatá studánka, foto Darina Kvasničková

  Další fotografie z výšlapu od paní Dariny Hruškové: http://bahen.rajce.idnes.cz

Video z vycházek: http://oik.cz/2014/01/video-jubilejni-zimni-taboreni/

 

Video Cestovní pas Městského muzea Česká Třebová se semanínským kostelem: 

 

Tříkrálová sbírka leden 2014:

Tříkrálovka s poníkem   foto Jiří Junger alias Sezemák    plakát Jan SmolaJan SmolaEva Holubová na saxofon

 Vánoční koncert skupiny Nažhaveni:  fotografie Jiřího Jungra                      Výstava fotografií Jana Smoly - léto 2013

 

Napsali o exurzi k nám pořadatelé konference A Rocha 2013: 

             

Bartolomějská pouť 25.8. 2013 - s fenomenálním violoncellistou Josefem Klíčem (všimněte si - sedíme již na nových židlích!)

s obětním stolemJosefvšichni       justýnaj

                                                                                                                                          Křtiny Justýny Voleské 11.8. 2013 

  

Investice v kostele v roce 2013.  Díky dárci kostel získal umělecky hodnotný čerstvě zrestaurovaný obraz, jehož autor a doba vzniku není známa. Barevnost, osvětlení a kompozice napovídá na sedmnácté století. Námětem je svatá rodina včetně Jáchyma a Anny.  Schody na kůr chody na kůr v ceně 54.000 Kč zadotovalo v listopadu 2012 Biskupství v Hradci Králové z dotačního titulu Pardubického kraje.  Pro rok 2013 kostel održel rovnou dvě dotace od Pardubického kraje, což je prý unikum. Je to díky tomu, že jedna část je pro restaurování oltáře (cca 50.000 Kč), kterou realizuje farnost, a druhá část je na nové vitríny pro expozici (cca 60.000 Kč), kterou realizuje sdružení Pro Semanín.  Zakoupili jsme 50 nových židlí. Docela pěkně se na nich sedí...

Nově získaný obraz Svaté rodiny od dárce včetně odborné restaurace  Umístění nového obrazu   Nové schody na kůr z podzimní dotace Pardubického kraje přes Biskupství v Hradci Králové  schody z boku      Ekumenický výlet za bledulemi

                                                                                                                              Ekumenický výlet do Farského lesa 21.4. 2013

 

Semanínské reálie na výstavě v České Třebové 2012. Na zahajovací výstavě při otevření nového muzea v České Třebové byly vystaveny zrestaurované obrazy z hlavního oltáře kostela v Semaníně, řazené do konce 17. století ( 1696 dostavba semanínského kostela).

  Ve vestibulu muzea je trvale umístěna tabule, zobrazující areál kostela sv. Bartoloměje s expozicí Semanínské renesance jako výraz významu semanínských památek v rámci Českotřebovska.

     leták výstava   obrazy ze semanínského oltáře  tabule ve vestibulu muzea         všichniVerešovi

                                                                                                              křtiny Vanesa Verešová a Alžběta Smyčková 23.9. 2012

 

 Výstava Boris Kjulleněn 21.8. - 16.9. 2012 a

plakátvýstavaBoris (vlevo) s Jirkouve stodole  Adam zpět

                                                                                           Bartolomějská pouť 26.8. 2012       rozhlasová reportáž pro ČR Pardubice

    

5.5. 2012 - videoklip Měj rád svého bližního / Pepa Nos v Semaníně zde:

 

před odhalenímpo odhalenípan Löschinger1farní velikonoční večeře 2012 dle Hagady 2farní velikonoční večeře 2012 dle Hagady 3

29.4. 2012 - odhalení pomníku a reportáž Radiožurnál                   Velikonoční večeře 2012 podle židovských tradic u Herynků 2012.
 

   

     Dlouhodobé aktivity:                                      Postup oprav interiéru kostela:                      Exteriér kostela:  

12postup opravinteriérKostel

 

                                       


 

                       

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků